Weldac Rörsystem AB

Certifiering 

Certifiering ISO 3834 och EN1090

 Vad menas med certifieringarna och hur kan det hjälpa er i nästa projekt?

Certifiering av bärverk enligt EN 1090

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande konstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste man som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Vad Gäller?

Kravet på att byggtålskomponenter ska CE-märkas träde i kraft 1 juli 2014. När byggproduktförordningen tillämpas fullt ut upphörde byggprodukdirektivet att gälla. Alla tillverkare av byggsatser och komponter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. 

Detta ska CE-märkas 

 • CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master.
 • CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Är certifiering ett krav? 

Alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkningen enligt EN 1090-1. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för intyga samstämmighet med kraven i 1090-1

Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1 

 • Du försäkrar dig om uppfylla alla krav som ställs
 • Du kan exportera dina produkter till övriga Europa
 • Du kvalitetsstämplar din produkter och blir konkurrenskraftig

 

Kvalitetskrav för svetsning - SS-EN ISO 3834

”kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in”.

Citatet är en gammal sanning som alla svets- och montagefirmor är väl medvetna om. Men för att kunna bygga in den rätta kvaliteten behöver svetsprocesser styras på ett effektivt och kontinuerligt sätt.

Det hjälpmedel som används för att nå rätt kvalitet är standarden ISO 3834. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll. Företag som i eget intresse ännu inte har infört rutiner för att säkra svetskvaliteten kommer snart att få krav på det utifrån. Inspecta ser redan idag att sådana krav kommer i nya standarder inom många branscher, beställare och från myndigheter. 

Företag som utför svetsande tillverkning och montage åt kärnkraftsindustrin har redan krav på certifiering mot ISO 3834-2. Vid tillverkning av tryckbärande anordningar som skall CE-märkas gäller också skärpta krav på styrning av svetsarbetet. Även underleverantörer måste uppfylla relevanta krav på kvalitetsstyrning av svetsande verksamhet som det certifierade företag åtagit sig. 

Vad är syftet med SS-EN ISO 3834?

 • Att uppfylla krav och förväntningar hos kunder
 • Att ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
 • Att minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
 • Att en certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
 • Att följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamhet. 
Vad är SS-EN 3834?
ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunnas väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Standarden beskriver tre nivåer och består av sex delar:
 • Del 1 av standarden innehåller riktlinjer för vilken av de tre nivåerna som bör väljas beroende på typ av svetsteknisk produktion. Inspecta  kan ge råd om vilken nivå av ISO 3834 som är lämlig att följa.
 • Del 2,3 och 4 beskriver de tre nivåerna. Har svetsarbetet liten inverkan på produktens säkerhet eller dess primära funktioner kan ISO 3834-4(enkla kvalitetskrav) väljas. När högre krav behöver ställas väljer man ISO 3834-3 (normala kvalitetskrav) eller ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav).
 • Del 5 är en sammanställning av alla ISO-standarder som ISO 3834 -2, -3, -4 refererar till.
 • Del 6 är en guide till hur ISO 3834 kan implementeras. I Sverige har sis publicerat en mer omfattande guide genom handbok HB 540- ”kvalitetssäkring vid svetsning”.
Certifiering mot SS-EN ISO 3834
Inspecta Produkt och Personcertifiering är som första organisation ackrediterad av SWEDAC för att utföra certifieringar av svetsprocesser mot kraven i ISO 3834.
För att bli certifierad krävs att företaget genom revisioner kan visa att de följer de strika krav som gäller t.ex materialhantering, produktionsstyrning, personal och utrustning. 
En viktig del av ISO 3834 är kravet att svetsansvariga är kompetenta att utföra det arbete som krävs. Detta sker genom att implementera standarden SS-EN ISO 14731 ”Tillsyn vid svetsning-Uppgifter och ansvar”.
Oberoende certifiering mot ISO 3834 av ett ackrediterat certifieringsorgan bidrar till ett ökat anseende och större marknad. Certifiering mot ISO 3834  kan även utföras i kombination med ISO 9001 och EN 15085.